ALLMÄNNA VILLKOR

FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV NEO ADVOKATBYRÅ HB (2022:1)

Dessa allmänna villkor är tillämpliga på alla privata och affärsjuridiska uppdrag som NEO Advokatbyrå HB (”NEO”) tillhandahåller sina klienter. Vid sidan om dessa allmänna villkor gäller även Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed för uppdrag utfört av NEO. Vid bristande överensstämmelse mellan god advokatsed och dessa allmänna villkor har god advokatsed tolkningsföreträde.

 

Dessa allmänna villkor kan komma att ändras. Om sådan ändring sker under pågående uppdrag kommer NEO tillhandahålla klienten med sådana uppdaterade villkor.

 

UPPDRAGETS OMFATTNING

Aktuellt uppdrags omfattning beslutas i varje enskilt fall efter överenskommelse mellan NEO och klienten. Omfattningen baserar sig enbart på de omständigheter och instruktioner som presenteras för NEO.

Uppdragsavtalet ingås mellan NEO och klienten. Alla frågor som är hänförliga till det ursprungliga uppdraget ska anses vara ett enda uppdrag även om det innefattar flera fysiska eller juridiska personer, olika rättsområden eller om skilda fakturor ställs ut.

NEO ger endast rådgivning avseende svensk rätt, och rådgivning från NEO omfattar inte lagen i någon annan jurisdiktion.

Om NEO inte avtalat om annat, omfattas rådgivningen i uppdraget inte möjliga skattekonsekvenser.

 

SEKRETESS OCH INFORMATION

Anställda hos NEO är underkastade tystnadsplikt enligt svensk lag och Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed. Information som är offentlig eller annars allmänt tillgänglig omfattas inte av tystnadsplikten.

NEO kan enligt lag vara skyldig att lämna ut uppgifter med anledning av utredning om vissa typer av brott samt att lämna uppgift om momsregistreringsnummer till Skatteverket. NEO kommer inte för utomstående röja omständighet som inte är offentlig med mindre än att det görs som ett led i uppdragets utförande eller efter ert samtycke.

NEO är för vissa uppdrag enligt lag skyldig att ta in och bevara bevisning och viss dokumentation om sina klienters identitet. NEO kan därför komma att be er tillhandahålla identitetshandlingar och annan dokumentation om er eller ert bolag eller om annan person som förekommer i uppdraget. Sådan information kan begäras även efter att ett uppdrag inletts. Om ni inte lämnar den dokumentation som NEO begär kan NEO enligt lag vara skyldig att omedelbart avbryta utförandet av uppdraget och relationen med er.

 

ARVODE OCH FAKTURERING

NEOs arvode baseras, om inget annat avtalats, på nedlagd tid, eventuell tidspress, sakkunskap och uppdragets värde. Därtill kan eventuella kostnader för resor, logi och andra utgifter tillkomma utöver arvodet.

Alla belopp anges exklusive mervärdesskatt. NEO förbehåller sig rätten att begära förskott eller ställa ut á conto-faktura. NEO tillämpar månatlig fakturering alternativt fakturering vid avslutat uppdrag för det fall detta anses lämpligt med 10 dagars betalningsvillkor för juridiska personer och 20 dagars betalningsvillkor för privatpersoner. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen (SFS 1975:635). Om klienten har rätt till ersättning ur försäkring eller rättskydd har klienten ändå ansvar för att NEOs fakturor betalas med de belopp och i den takt de faktureras och förfaller till betalning.

 

ANSVARSBEGRÄNSNING

NEOs ansvar för skada som klienten vållas till följd av fel eller försummelse från NEOs sida vid uppdragets utförande är begränsat till ett belopp om tre (3) miljoner kronor. NEOs ansvar ska dock reduceras med sådana belopp som kan utfås enligt någon av klientens försäkringar eller enligt avtal.

NEO ansvarar inte för utebliven produktion, vinst eller annan indirekt skada, förlust, följdskada eller följdförlust. NEO har inte heller något ansvar gentemot tredje man eller för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför NEOs kontroll. NEOs ansvar omfattar inte heller utomstående rådgivare eller fackmän som anlitats inom ramen för uppdraget.

Skulle NEO, på grund av omständighet som beror på klienten eller på grund av skyldighet enligt lag eller god advokatsed, behöva avbryta utförandet av ett uppdrag, ska NEO inte ha något ansvar för eventuell skada som drabbar klienten eller tredje man i samband med detta.

 

KLAGOMÅL

Klagomål eller krav hänförligt till uppdrag utfört av NEO, ska framställas så snart klienten blivit medveten om de omständigheter som kravet grundas på. Krav ska framställas senast tolv (12) månader efter NEOs senaste faktura i uppdraget.

 

TVIST

Tvist i anledning av ett uppdrag som NEO utfört eller i anledning av dessa villkor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Helsingborg. NEO har dock rätt att väcka talan mot klienten avseende förfallna fordringar vid domstol eller vidta annan inkassoåtgärd.

För det fall du som anlitat NEO är konsument och du är missnöjd med NEOs utförda tjänster eller vill framställa anspråk har du möjlighet att få saken prövad av Konsumenttvistnämnden. Innan Konsumenttvistnämnden prövar ärendet ska du först ha kontaktat NEO för att försöka nå en lösning i samförstånd.

 

ÖVRIGT

Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed omfattar undantag avseende advokats tystnadsplikt för bl.a. indrivning av egen arvodesfordran. Utebliven betalning kan därför leda till att uppgift som annars omfattas av sekretess kan bli offentlig. Genom att anlita NEO accepterar ni NEOs allmänna villkor så som de angivits ovan.