PERSONUPPGIFTSPOLICY

NEO ADVOKATBYRÅ HB

 

NEO Advokatbyrå HB, org. nr. 969795-6465, Bergavägen 1A, 254 66 Helsingborg (”NEO”, ”vi”, ”vår” och ”oss”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar hänförliga till dig (i) som vi har en relation med genom din verksamhet, (ii) som är representant för sådan organisation som vi kommer i kontakt med genom vår verksamhet, (iii) genom vår marknadsföring av vår verksamhet; eller (iv) som på annat sätt kommer i kontakt med oss.

Du som vill anlita oss är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men om du inte gör det kan vi inte åta oss ett uppdrag för dig eller den organisationen du representerar eftersom vi då inte kan genomföra obligatorisk jävs- och penningtvättskontroller.

 

DE TYPER AV PERSONUPPGIFTER SOM NEO SAMLAR IN

 

En personuppgift är enligt EUs dataskyddsförordning (EU 2016/679) en uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person; t.ex. namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

NEO behandlar följande typer personuppgifter hänförliga till dig:

 • Information hänförlig till dig som person så som ditt namn, ditt personnummer (eller annan information om födelsedata), din arbetsplats och din titel, dina
 • kontaktuppgifter så som adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Information som du tillhandahåller i samband med att du deltar i möten anordnade av NEO.
 • Identitetshandlingar (exempelvis kopia av pass, körkort eller annan identitetshandling) och/eller bakgrundsinformation som vi fått från dig eller samlat in om dig som en del av vår klientkännedom. Som en del av de krav som ställs på NEO med anledning av penningtvättslagstiftningen (inkluderat men inge begränsat till lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism), kan vi även komma att samla in uppgifter om klienten, närstående eller känd medarbetare till denne är person i politisk utsatt ställning och namn samt position för sådan eventuell person i politiskt utsatt ställning. Även andra, för kundkännedomen relevanta personuppgifter kan komma att samlas in i det enskilda fallet.
 • Information om NEOs fakturering till klient, klientens betalningshistorik och betalningspåminnelser till klienten.
 • Personuppgifter som vi fått från våra klienter, för våra klienters räkning eller som upprättats som en del av vårt uppdrag, vilket kan inbegripa känsliga
 • personuppgifter.
 • Enstaka känslig personuppgift (dvs. uppgift som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i
 • fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv) när uppdraget, utifrån dess natur, aktualiserar sådan personuppgift.
 • Andra personuppgifter än de som redogörs för ovan som uppdraget, utifrån dess natur, aktualiserar.
   

VARIFRÅN KOMMER UPPGIFTERNA?

Vi samlar in uppgifter om dig och andra:

Från våra klienter inom ramen för vårt uppdrag;
Direkt från dig via det medium du tillhandahåller dessa exempelvis via möten, samtal och sociala medier;
Via e-post sänt till och från NEOs anställda;
Genom kontaktformulär på vår hemsida;
Myndigheter;
Offentliga register; och
Bolagsverket.
 

ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND MED BEHANDLINGEN

A. GENOMFÖRA OBLIGATORISKA JÄVS- (I FÖREKOMMANDE FALL) PENNINGTVÄTTSKONTROLLER

De personuppgifter som samlas in med ändamålet att genomföra obligatoriska jävskontroller samlas in med anledning av NEOs berättigade intresse att undvika intressekonflikter i enlighet med god advokatsed, NEOs berättigade intresse av en effektiv och riktig kontroll och utvärdering av intressekonflikten. Vidare genomförs penningtvättskontroller för att NEO ska fullgöra de rättsliga förpliktelser som åligger NEO enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt- och terrorism, andra tillämpliga lagar och god advokatsed.

B.  UTFÖRA OCH ADMINISTRERA KLIENTUPPDRAGET

Personuppgifter som samlas in som ett led i klientuppdraget baseras på NEOs och klientens berättigade intresse av en effektiv och korrekt kommunikation, dokumentation, administration och handläggning av uppdraget samt för att fastställa, göra gällande eller försvara klientens rättsliga anspråk.

C. TILLVARATA KLIENTENS INTRESSEN

De personuppgifter som samlas in med ändamålet att tillvarata klientens intressen samlas in med anledning av NEOs och klientens berättigade intresse av att NEO utför uppdraget inom ramen för advokatverksamheten.

D.  REDOVISNINGS- OCH FAKTURERINGSÄNDAMÅL

Behandlingen sker med anledning av NEOs berättigade intresse av en effektiv och korrekt fakturering, uppdrags- och arvodesredovisning och kundfordringsindrivning samt för att fastställa, göra gällande eller försvara NEOs eventuella rättsliga anspråk.

E.  MARKNADSFÖRINGSÄNDAMÅL

Personuppgifterna kan även samlas in för marknadsföringsändamål. Denna behandling sker på basis av NEOs berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med NEOs kontakter.

 

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTERNA

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan NEO och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Personuppgifter överförs som överförs till tredje part enligt ovan kan komma att överföras till:

Tredje part inom ramen för uppdrag som vi utför åt våra klienter, exempelvis klientens försäkringsbolag, domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud.
NEOs ansvarsförsäkringsgivare, NEOs revisor, ombud vi anlitat, Kronofogdemyndigheten, inkassoföretag, domstol, skiljenämnd, NEOs motpart eller dess ombud i den utsträckning det är nödvändigt för att tillvarata NEOs rättsliga intressen.
Externa leverantörer av tjänster som support, ordbehandling, översättningar eller IT-leverantörer.
NEOs olika koncernbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering.
 

Som huvudregel överförs inga personuppgifter utanför EU/ EES. Så kan dock komma att ske när det i det enskilda fallet är nödvändigt för ändamålet med behandlingen; i sådant fall kommer vi att tillse att överföringen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med EUs dataskyddsförordning.

 

NEOS LAGRING AV PERSONUPPGIFTERNA

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar NEO enligt god advokatsed, under en tid om tio (10) år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra NEOs verksamhet sparas i ett (1) år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

 

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från NEO om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetskyddsmyndigheten (www.imy.se).

Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på kontakt@neoadvokat.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

 

Personuppgiftsansvarig är NEO Advokatbyrå HB, org.nr. 969795-6465, Bergavägen 1A, 254 66 Helsingborg, www.neoadvokat.se, kontakt@neoadvokat.se