Våra tjänster

Oavsett om vi bistår dig som privatperson eller ditt företag kan du känna dig trygg med att vi tillhandahåller hållbar och professionell juridisk expertis till hög kvalitet och alltid med ett personligt bemötande.

Kontakta oss

Bolagsrätt

Bolagsrätten har en grundläggande funktion i ett företags vardag. Vi på NEO har flera års erfarenhet av att hjälpa klienter med olika bolagsrättsliga ärenden, i allt från löpande frågor som uppstår i ett företags dagliga verksamhet och årsstämmor, till aktieöverlåtelser och aktieägaravtal. Vi kan även hjälpa till med bl.a. nyetableringar, generationsskiften och annan rådgivning. 

GDPR

Personuppgifter är något som alla företag behandlar i sitt dagliga arbete. För många företag hanteras personuppgifter utan att man tänker på hur och när man gör det. GDPR ställer ställer höga krav på dokumentationen av personuppgifter. 

Vi kan hjälpa dig med alla tänkbara frågor du har om GDPR, personuppgifter och informationssäkerhet. Vi på NEO kan även anlitas för att hålla utbildningar och seminarier om GDPR, för både större och mindre grupper av människor och organisationer. Vi hjälper även till i processer mot Integritetsskyddsmyndigheten, i förhandlingar av personuppgiftsbiträdesavtal m.m.

Ekonomisk familjerätt

Till oss kan du vända dig om du önskar upprätta ett testamente, samboavtal, bodelningsavtal, äktenskapsförord eller gåvobrev av olika slag. Vi hjälper dig även med att hålla bouppteckningsförrättning samt upprätta bouppteckning och arvskifte efter ett dödsfall. 

 

På NEO Advokatbyrå biträder vi även dig som ombud vid bodelning samt vid klander av testamente. 

Tvistlösning

Att bli föremål för prövning i domstol eller i skiljeförfarande kan för många vara en väldigt obekväm och ovan situation. På NEO Advokatbyrå har vi mångårig erfarenhet av tvister i både allmän domstol och skiljeförfarande inom ett flertal juridiska områden. Vi företräder både dig som privatperson och er som företag genom hela processen. På NEO Advokatbyrå hjälper vi dig även att upprätta och/eller bestrida kravbrev samt agerar ombud i förlikningsdiskussioner och medlingssammanträden.

Arbetsrätt

Konflikter på arbetsplatser är ofta mycket komplicerade, svårlösta och inte minst väldigt påfrestande. Arbetsrätten lägger grunden för förhållandet mellan arbetsgivaren och den anställde. Det kan handla om rätten till en trygg och säker arbetsplats, anställningsskydd, rätten till raster och semester, arbetstid och föräldraledighet. 

 

Vi hjälper klienter med olika typer av arbetsrättsliga frågor, inkluderat upprättande av anställningsavtal, frågor om brott mot konkurrens- och värvningsklausuler, lojalitets- och sekretessfrågor m.m. 

Entreprenadrätt

På NEO Advokatbyrå följer vi dig genom hela entreprenadprocessen och har flerårig erfarenhet av att företräda såväl beställare, konsulter och entreprenörer i frågor om upphandling, kontraktsskrivning, tolkning av kontrakt, riskbedömningar, tvistlösning samt löpande rådgivning under entreprenadprojektets gång. Oavsett om du behöver rådgivning i någon enskild fråga eller under ett helt entreprenadprojekt, så kan vi på NEO Advokatbyrå vara dig behjälpliga med mycket kompetens och erfarenhet. Till oss kan du även vända dig som privatperson när du önskar rådgivning inom småhusentreprenad. Vi erbjuder även utbildningar i entreprenadrätt utifrån era önskemål.

Offentlig upphandling

NEO biträder både upphandlande myndigheter och anbudsgivare genom hela upphandlingsprocessen, från upprättande av upphandlingsdokument till rådgivning inom pågående upphandling och/eller utvärdering, förhandling med leverantörer, ansökan om överprövning, rådgivning vid brister i ett anbud, m.m. På NEO Advokatbyrå har vi även erfarenhet av att framställa skadeståndsanspråk när en upphandling inte följt gällande regelverk. Vi erbjuder även utbildningar inom offentlig upphandling utifrån era önskemål.

Avtalsrätt

I varje persons vardag ingås dagligen flera avtal utan att det ens tänks på. Vi på NEO Advokatbyrå har lång erfarenhet av att skriva, granska och förhandla olika typer av kommersiella avtal, så som exempelvis allmänna villkor, sekretessavtal, inköpsavtal m.m. Vi biträder även er genom hela förhandlingsprocessen, från det första utkastet till dess att slutligt avtal är signerat. 

Kontakta oss

Vi hjälper dig med dina juridiska frågor

hCaptcha